Logistics

ภาษีสรรพสามิตช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือ

•จากหลักการเรื่อง Power Pays Principle กับภาษีการใช้รถยนต์จะมีหรือไม่
•จาก Emission Factor ที่แสดงให้เห็นว่า น้ำมันดีเซลมีปริมาณการปล่อยสูงกว่าน้ำมันรถยนต์อื่นๆ อัตราการเก็บภาษีจะขยับให้เป็นแนวโน้มเดียวกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากมากไปน้อย เพื่อผลในเชิงปฏิบัติ
•การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมของภาษีสรรพสามิตรอบนี้ช่วยในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร

Trimodal Terminals ประสบการณ์สร้างสถานีขนส่งสินค้าในภาคพื้นทวีปยุโรป

การบรรยายของ ศ. Manfred Gronalt จากออสเตรีย เรื่อง Trimodal Terminals หรือการสร้างสถานีขนส่งสินค้า (terminal) สำหรับการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ได้แก่ รถบรรทุก รถไฟ และเรือ

จะสร้างรถไฟความเร็วสูง ต้องวางแผนเรื่องแหล่งพลังงานในระยะยาวด้วย

Mag. Martin Posset ผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์จากออสเตรีย กระตุ้นเตือนไทยให้วางแผนล่วงหน้าด้านแหล่งพลังงาน สำหรับรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งระบบรางที่จะสร้างในอนาคต