High Speed Train

จะสร้างรถไฟความเร็วสูง ต้องวางแผนเรื่องแหล่งพลังงานในระยะยาวด้วย

Mag. Martin Posset ผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์จากออสเตรีย กระตุ้นเตือนไทยให้วางแผนล่วงหน้าด้านแหล่งพลังงาน สำหรับรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งระบบรางที่จะสร้างในอนาคต