Efficiency

IGCC-Integrated Gasification Combined Cycle กับถ่านหินเกรดต่ำ ตอนที่ 1/4

แสดงหลักการสำคัญของ Gasification ถ่านหินดูจะเป็นคำที่โดดเด่นที่สุดของยุคนี้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เพราะอยู่ท่ามกลางความต้องการเชื้่อเพลิงหาได้ง่ายราคาถูกแล้ว ยังเป็นข้อจำกัดการปล่อยมลภาวะสิ่งแวดล้อม จังหวะนี้มีแต่คนอยากใช้ถ่านหินเกรดต่ำกันทั่วโลก IGCC จึงเป็นทางเลือกสำคัญของยุคนี้

WEC แบ่งโลกพลังงานเป็น 4 Scenarios

พื้นฐานการเปรียบเทียบจะวิเคราห์ในเรื่องของ the WEC 3 A’s = Accessibility, Availability, และ Acceptability เพื่อเป็น Index ที่จะบอกความมีประิสิทธิภาพในแต่ละ Scenario ซึ่ง 4 Scenarios อธิบายได้ตามธรรมชาติของสัตว์ 4 ประเภท สรุปสุดท้ายแบ่งตามทวีปไปจนถึงปี 2050

CEPSI 2008: Power Plant Outage Optimization

Power Plant Outage Optimization เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในกลยุทธ์ของยุคนี้เลยทีเดียว ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องประสิทธิภาพในเชิงการผลิตเพียงอย่างเดียว ถ้าโรงไฟฟ้าไหนใช้เชื้อเพลิงแบบ Clean Energy ซ่อมให้เร็วและดียังช่วยลดคาร์บอนได้แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน บอกว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือสิ่งที่สามารถทำได้เลย ณ ขณะนี้ ในส่วนของ Technology ที่จะเข้ามาใหม่ทำให้เกิด Efficiency ที่สูงขึ้น หรือช่วยดักจับและกำจัดคาร์บอนนั้นต้องใช้เวลาศึกษากันจนเป็นรูปเป็นร่างคงอีกหลายปีทีเดียว บางท่านอาจสงสัยว่าทำไม Outage Optimization ทั้งโรงไฟฟ้าฯ ถึงได้พูดแต่เรื่อง Steam Turbine ความจริงก็คือ ทุก Activity ของ Steam Turbine ใน Outage อยู่บน Critical Path นั่นเอง ก่อนที่จะนำเสนอกระบวนการ Optimization นี้จำเป็นจะต้องผ่านการวิเคราะห์โดยใช้หลักการของ CPM-Critical Path Method จึงจะถูกต้อง ร่วมกับกระบวนการทำ Optimization และ Risk Assessment เพื่อการตัดสินใจ

1 2 3