Well

ผลิตไฟจากภูเขาไฟ-พลังความร้อนใต้พิภพ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ Kamojang ของบริษัืืท Indonesiapower พบว่า มีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าของไทยหลายแง่มุม ที่สำคัญคือ Production well ที่หนึ่งอย่างน้อยต้องผลิตได้ 10 MW จึงจะสร้างโรงไฟฟ้า