Phuket

ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ มุมมองผ่าน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด Phuket City Development

คุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริษัท PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง โดยริเริ่มการพัฒนาเมือง จาก Painpoints ของเมือง วางเป้าหมายความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในเมืองกับผู้ประกอบการ ก่อนเริ่มทำบริการใหม่ๆ ในเมือง ได้การมีส่วนร่วม การสร้างโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและให้บริการต่อเนื่องได้