Microhydro Turbine

คำตอบการอยู่ร่วมกันของไฟฟ้าและชุมชน

คำตอบการอยู่ร่วมกันของไฟฟ้าและชุมชน :โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน-บ้านสามขา จากอดีตถึงปัจจุบัน
“จากป่าไฟใหม้ กลายเป็นป่าชุ่มชื้น; จากหนี้สิน แปลงเป็นรายได้ผลิตไฟฟ้า”
ได้ความเข้าใจชุมชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเราและเขาร่วมกัน คนที่มีหัวใจรับผิดชอบต่อสังคมสไตล์ CSR-Corporate Social Responsibilityอย่างแท้จริงเท่านั้นที่ทำงานอย่างนี้ได้