ETS

กิจการไฟฟ้าและระบบซื้อขายใบอนุญาต-แคนาดา

ประเทศแคนาดาตามในภาพเป็นอีกประเทศพัฒนาแล้วที่กิจการไฟฟ้ามีหลายระบบ และสถานะการจัดการก๊าซเรือนกระจกก็แตกต่าง มีทั้งมาตรการ ETS และภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่ปรับใช้งาน