Thailand Integrated Energy Blueprint

แผนพลังงานไทยรวมเป็นหนึ่ง

จากการเปิดตัวยิ่งใหญ่ของ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ในงาน Renewable Asia 2015 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 แผนที่เคยถูกวางแบบไม่อ้างอิงกันเลย ถูกนำมาบูรณาการกันทั้งหมด การจัดลำดับความสำคัญของประเทศไทยในเรื่องพลังงานชัดเจนขึ้น