PDP

Green PDP แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า จะเขียวจริงหรือไม่

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึง 2 ครั้งด้วยกันต่อ “แผน PDP2010” ซึ่งครอบคลุมยาวขึ้นไปอีกคือ ปี 2553-73 (20 ปี) และได้มีชื่อเรียกโดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน คุณณอคุณ สิทธิพงศ์ ว่าเป็นฉบับ “Green PDP” โดยแนวทางการจัดทำก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงฯ , พิจารณาถึงการลด CO2 ของโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบ, และประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั่นเอง ส่วนที่ยังคงอยู่เหมือนเดิม คือความมั่นคงในระบบ การกระจายแหล่งเชื้อเพลิง และการส่งเสริม Cogeneration