Life Cycle Assessment

ฉลากคาร์บอน – Carbon Footprint Label (1)

การสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมาย Carbon Footprint ในวันที่ 9 เมษายน 2553 เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (TGO-Thailand Greenhouse Gas Management Organization) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ในพื้นที่จัดงานมีบริษัทต่างๆ จัด Booth แสดงสินค้าที่ได้รับฉลาก Carbon Footprint
สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือ การทำโครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือโครงการเกี่ยวกับ CO2 แบบโครงการฉลาก Carbon Footprint นี้เป็นกลยุทธ์ในการทำ CSR ได้อย่างมีการ Support เชิงเทคนิคระดับโลกทีเดียว และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับระบบ ISO14025 ซึ่งคาดว่าน่าที่จะมีทุกอุตสาหกรรมที่ต้องผ่านการประเมินฯ ในอนาคตด้วย