HAPUA

ไฟฟ้าไทยกับการใช้ทรัพยากรของเพื่อนบ้าน

จากปัจจุบันจนถึง 10 ปีข้างหน้าสัดส่วนการใช้ทรัพยากรของประเทศเราเอง กับการใช้ทรัพยากรจากต่างชาติดูจะใกล้เคียงกัน แต่หลังจาก 10 ปีเป็นต้นไป (ปี พ.ศ.2564) ทรัพยากรของเราเริ่มนิ่ง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้นนั้นจะแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นของการใช้ทรัพยากรจากต่างชาติทั้งหมด คราวนี้ที่น่าวิตกคือ ประเทศเราไม่ได้มีกำลังซื้อมากซะด้วย ทีนี้คนขายเชื้อเพลิงหรือขายไฟฟ้าให้เรา อยู่ดีดีเจอวิกฤตการณ์ หรือกลไกตลาด อาจไม่ขายให้เราซะเฉยๆ ก็เป็นได้ และที่ว่าประเทศหนึ่งเจริญ ช่วยทำให้ประเทศข้างเคียงเจริญไปด้วยกัน กรณีไทยอาจซื้อไฟฟ้าจากกัมพูชามั่งก้อได้ ถ้าไม่ทะเลาะกันแบบแตกหักซะก่อน [แต่ขอละไว้ในเรื่อง 3G 😛 เพราะประเทศลาวก้าวล้ำแบบไม่เห็นฝุ่นซะแร้ว]

ASEAN Energy Outlook ตอนที่ 2/2

จากการเพิ่มของเชื้อเพลิง Coal และ Natural Gas ในการผลิตกระแสไฟฟ้าควรที่จะเพิ่มไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น Thermal Efficiency คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นจาก 38% ในปี 2005 ไปสู่ 44% ในปี 2030
Coal Consumption ที่เพิ่มสูงถึงเกือบ 10 เท่า จะทำให้ ASEAN ต้องรับมือกับ CO2 emission ที่เพิ่มสูงขึ้น ในแง่ของนโยบาย คือ ต้องเพิ่มโครงการ CDM และนอกจากความร่วมมือในโครงการ ASEAN Power Grid ทั้ง 14 Interconnections ยังมีความร่วมมือโครงการ Trans-ASEAN Gas Pipeline

ASEAN Energy Outlook 2030 ตอนที่ 1/2

ความต้องการการใช้ไฟฟ้าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่อัตราการเพิ่มขึ้นนั้นสูงที่สุดที่ 6.1% ต่อปี จากเพียงแค่ 38 Mtoe ในปี 2005 เพิ่มสูงถึง 164 Mtoe ในปี 2030 (Base Case) อัตราการเติบโตของการใช้ Coal สูงถึง 5.9% ต่อปี ถัดมาคือ Natural Gas ที่ 5% ต่อปี และในแง่การผลิตกระแสไฟฟ้าแยกตามชนิดโรงไฟฟ้า และแยกตามเชื้อเพลิง ได้คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจะมีอัตราเพิ่มขึ้น 6.1% คือ 2,234 TWh (Base Case) และ 7.2% คือ 2,923 TWh (High Case) ในปี 2030

ASEAN Power Grid

แผน ASEAN Power Grid ได้กำหนดให้ดำเนินการทั้งหมด 14 Interconnection projects ในกลุ่มประเทศ ASEAN ทั้งหมด จนถึงปัจจุบันปี 2009 ได้ดำเนินการสำเร็จแล้วทั้งหมด 3 projects ด้วยกัน คือ Interconnection ระหว่าง No.1 Malaysia-Singapore, No.2 Thailand-Malaysia, และ No.14 Thailand-Cambodia ประเทศไทยได้รับการยกย่องในกลุ่มประเทศ ASEAN ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการผลักดันแผนนี้ให้สำเร็จ