แผนพลังงานไทยรวมเป็นหนึ่ง

แผนพลังงานไทยรวมเป็นหนึ่ง

จากการเปิดตัวยิ่งใหญ่ของแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ปี 2558-2579 ในงาน Renewable Energy Asia 2015 ที่ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 แผนที่เคยถูกวางแบบไม่อ้างอิงกันเลย ถูกนำมาบูรณาการกันทั้งหมด การจัดลำดับความสำคัญของประเทศไทยในเรื่องพลังงานชัดเจนขึ้น คือ
ลำดับที่ 1. ความมั่นคงด้านพลังงาน
2. ต้นทุนค่าไฟฟ้า
3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ผลกระทบการจ้างงาน
เน้นความสามารถในการปรับจูนความต้องการไฟฟ้า (Demand) และการผลิตไฟฟ้า (Supply) มากขึ้น และการวิเคราะห์รายพื้นที่ (Zoning) การประสานกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

แผนต่างๆ ก่อนบูรณาการ
แผนต่างๆ ก่อนบูรณาการ

แผนบูรณาการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์เดียวกันของกระทรวงพลังงาน
แผนบูรณาการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์เดียวกันของกระทรวงพลังงาน

ดาวน์โหลด ITEB : http://old1.energy.go.th/sites/newfile2/re201503.pdf