ไม้ประดับลดโลกร้อน

พักหัวกับเรื่อง High-Technology วันนี้มาอ่านเรื่องไม้ประดับกันดีกว่าค่ะ


cleanairgardening.com
ได้สรุปความรู้เรื่อง ไม้ประดับขจัดพิษ หรือ ถ้าจะให้เป็นคำฮิต พ.ศ. นี้ก็คือ ไม้ประดับลดโลกร้อน (Eco-friendly or GREEN House Plant)

จากการศึกษาขององค์การนาซา (NASA) และ Associated Landscape Contractors of America (ALCA) ได้ค้นพบว่าไม้ประดับธรรมด้า ธรรมดา นี่แหละ สามารถขจัดพิษ หรืออีกนัยหนึ่งคือลดโลกร้อนได้!!! ดร.บีซี วูฟเวอร์ตัน (Dr. B.C. Wolverton) นักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันวิจัยอวกาศองค์การนาซาของอเมริกา ค้นพบว่าไม้ประดับหลายชนิดมีประสิทธิภาพการกำจัดสารพิษหรือมลภาวะในอากาศได้ เช่น สารพิษ ฟอร์มาดิไฮด์ เบนซีน และไตรคลอโรเอธิลีน เป็นต้น

ส่วนการลดโลกร้อนเนี่ยก็เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่ว่า ไม้ประดับเหล่านี้สามารถกำจัดสารต้นทาง (Radicle) ได้ ปลายทางก๊าซเรือนกระจกก็ลดลงตามไปด้วย

ก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

ธรรมชาติสร้างให้ไม้ประดับเล็กๆ มีความสามารถดึงดูดจุลินทรีย์ให้มาอยู่บนหรือรอบๆ รากของมันซึ่งมีความสามารถย่อยสลายโครงสร้างอินทรีย์สารที่ซับซ้อนได้ ใบของต้นไม้ยังสามารถดูดซับสารอินทรีย์ที่เป็นแก๊สและย่อยหรือถ่ายโอนของเสียไปยังรากเพื่อใช้เป็นอาหาร สำหรับจุลินทรีย์ เหตุนี้เองทำให้ไม้ประดับสามารถดูดสารพิษ ได้อีกทั้งกระบวนการ “คายน้ำ”ก็เป็นอีกวิธีที่พืชใช้เคลื่อนย้ายสารที่เป็นมลพิษ ไปยังจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รากของมัน กระบวนการคายน้ำต้องใช้กระแสความร้อน ทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศในขณะที่น้ำไหลจากรากขึ้นไปยังส่วนต่างๆ ของพืชอย่างรวดเร็วอากาศจะถูกดึงลงไปสู่ดินรอบๆ ราก ก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศเมื่อถูกดึงไปอยู่ที่รากก๊าซไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนไปโดยจุลินทรีย์ เป็นไนเตรทกลายเป็นอาหารของพืชกระบวนการคายน้ำและสังเคราะห์อาหารได้เองของพืชจำพวกไม้ประดับนี่เองที่ดูดสารพิษ

นั่นก็เพราะต้นไม้โดยเฉพาะจำพวกที่อยู่ในตระกูลไม้ประดับ เป็นพืชที่มีการปรับตัว และเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงน้อย และสามารถดูดสารพิษด้วยกรรมวิธีการคายน้ำ โดยจะทำการดูดก๊าซพิษที่อยู่รอบๆ ลงสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รากจะเป็นตัวเปลี่ยนให้สารพิษเหล่านั้นกลายไปเป็นอาหารของพืชนั่นเอง

จากการศึกษาค้นคว้าของ NASA นี้, ไม้ประดับ ในเมืองไทยที่จัดเป็นไม้ประดับลดโลกร้อน หรือ ไม้ประดับขจัดพิษนี้คือ ตัวอย่างในภาพค่ะ โดยได้รับการรวบรวมจาก 2 แหล่งความรู้ คือ วิชาการ.com และ ปตท. โครงการ 1 ล้านกล้าถวายพ่อ:โชคดีที่บ้านเราก็มีไม้ประดับเหล่านี้อยู่หลายประเภททีเดียว เพียงแต่ยังไม่ได้วางเอาไว้ขจัดสารพิษในบ้านเท่านั้น 😛

Click here to visit English version