ชาวบ้านสกลนครปลูกป่าสักดูดซับคาร์บอน

ข่าว Thai PBS เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 นำเสนอว่าชาวบ้านใน จ. สกลนคร สามารถขาย Carbon Credit ได้แล้ว ปีละ 5 แสนบาท น่าทึ่ง!!! ชาวบ้านใน 5 จังหวัด คือ สกลนคร กาฬสินธ์ อุดรธานี มุกดาหาร นครพนม ที่รวมเรียกตัวเองว่า INPAENG Community Network ได้ร่วมกับ Michigan State University ในการปลูกป่าสักเพื่อขายเป็น Carbon Credit ในตลาดภาคสมัครใจ (Voluntary Market) ซึ่ง Project นี้ไดริเริ่มกับกลุ่มประเทศในแอฟริกา คือ Senegal, Mali กับ 3 ประเทศ ในเอเชีย คือ ไทย อินเดีย และเวียดนาม (ที่มา http://www.carbon2markets.org/uploads/carbon2markets%20prospectus.pdf)

Image Hosted by ImageShack.us

ส่วนความคืบหน้าอ่านได้จากที่นี่