ปิยะสวัสดิ์ อดีต รมว.พลังงาน ตั้งกลุ่ม “ปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

กลุ่มปฏิรูปพลังงาน ปิยะสวัสดิ์
กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รัฐบาลสุรยุทธ์) และกลุ่มอดีตข้าราชการสายพลังงาน รวมถึงนักวิชาการด้านพลังงานจำนวนทั้งหมด 32 ราย ประกาศตั้งกลุ่ม “ปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน” (Energy Reform Thailand Toward Sustainability) และเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานไทย 6 ข้อ

  1. ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยให้ขึ้นราคาดีเซล LGP NGV และลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล
  2. เพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพในธุรกิจพลังงาน ลดการถือหุ้นของ ปตท. ในกิจการโรงกลั่น และแยกกิจการท่อส่งก๊าซออกจาก ปตท., โอนกิจการ กฟน. และ กฟภ. มาอยู่กับกระทรวงพลังงาน
  3. ลดการแทรกแซงกิจการพลังงานที่รัฐถือหุ้น แยกส่วนการกำกับดูแลของรัฐ และผลประโยชน์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน, ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบอร์ดรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน, จำกัดผลตอบแทนของข้าราชการที่ไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ
  4. สร้างกระบวนการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน ให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น ตั้งสำนักงานสารสนเทศพลังงานแบบ EIA ของอเมริกาเพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสม
  5. การสำรวจ พัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงหลัก ให้ประเทศไทยสมัครสมาชิก Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) และตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงระบบสำรวจและผลิตปิโตรเลียม, นำพื้นที่ของกระทรวงกลาโหมเข้ามาอยู่ในระบบผลิตปิโตรเลียม, ปรับปรุงการต่อสัมปทาน, หาวิธียุติข้อพิพาทด้านพื้นที่กับกัมพูชา
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานสะอาด โดยปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (SPP/VSPP) ให้ง่ายขึ้น, จัดทำแผนพัฒนายานยนต์ และประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องจักรและอาคาร

สมาชิกในกลุ่มจำนวนหนึ่งได้แก่ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายเมตตา บันเทิงสุข อดีตรองปลัดกระทรวงการพลังงาน นายปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และนายมนู เลียวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลของกลุ่มสามารถดูได้จากเว็บไซต์ Energy Reform

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ, Post Today, Voice TV