Green Island of Thailand เกาะพะลวย

กระทรวงพลังงาน ยก “พะลวย Green Island” ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดพร้อมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 ต้น(26พ.ค.55)

เกาะพะลวยGreenIsland
เกาะพะลวย Green Island แห่งแรกของประเทศไทย
( credit ภาพ : http://pantip.com/topic/30693123 )

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ เกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงพลังงาน ยก “พะลวย Green Island” ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดพร้อมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 ต้น
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการ “พะลวย Green Island” ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 40 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสเกาะพะลวย และส่งมอบ “อาคารสมเด็จย่า 2512” ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย โดยมีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงตัวแทนจากคณะกรรมการสภาพัฒนาชุมชนเกาะพะลวยให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ “พะลวย Green Island” ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การสาธิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (1 กิโลวัตต์) โครงการพัฒนาสถานีบรรจุแบตเตอรี่มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และศูนย์สาธิตอาหารทะเลตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการ และการดำเนินงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาพลังงาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้วางไว้ ควบคู่กับการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ส่งมอบ “อาคารสมเด็จย่า 2512” ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและรองเท้านักเรียนให้เด็กนักเรียนไว้ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย
หลังจากติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ แล้ว นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการปลูกป่าชายเลน ที่จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องในวโรกาสครบรอบ 40 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาส เกาะพะลวย โดยจะทำการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 6,000 ต้น บริเวณอ่าว 3 บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ และ ในอนาคตมีแผนการปลูกต้นโกงกางให้ได้ทั้งหมดจำนวน 100,000 ต้นภายใน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลทางธรรมชาติของป่าไม้แบบยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น สุดท้ายคณะติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนเกาะพะลวย เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในชุมชนต่อไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนบนเกาะพะลวย จะทำให้เกาะพะลวยเป็นต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานตั้งเป้าจะพัฒนาเกาะพะลวยให้เป็นแบบอย่างหรือโมเดลแรก ในการนำไปพัฒนาพื้นที่แหล่งอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

Source : เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน