บทบาทองค์กรสีเขียว-Green Drivers

Green3
เริ่มจากองค์กรแรกที่ได้ยินบ่อยๆ คือ TGO-Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) เน้นในการให้คำปรึกษาโครงการ CDM-Clean Development Mechanism ต่อบริษัทที่มีศักยภาพในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหลาย เช่น โครงการก๊าซชีวภาพ (เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน), โครงการชีวมวล (ใช้แกลบ หรือซังปาล์มเป็นเชื้อเพลิง) CDM เป็นกลไกที่สร้างความร่วมมือของประเทศกลุ่ม Annex I (ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว) ที่สามารถแลกซื้อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกลุ่ม Non-Annex I สามารถลดได้ เพื่อบรรลุพันธกรณี ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรมหาชนนี้ปี 2550 เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการดังกล่าว มีความเป็นเอกภาพและคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
จากการที่ได้เคยเข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยองค์กรนี้ ยอมรับว่าคนทำงานมีความตั้งใจจริง และเนื้อหาการสัมมนามีแต่เนื้อๆ รวมทั้งเอกสารต่างๆ เช่น Power Point ในการสัมมนาจะ Upload ไว้ใน website องค์กรค่อนข้างเร็ว ทำให้ผู้เข้าฟังสัมมนาติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ตรงนี้เป็นจุดได้เปรียบงานสัมมนาอื่นๆ ที่จัดกันให้ดียังไง แต่ถ้าเอกสารเหล่านี้ไม่มีเผยแพร่ งานที่จัดไปก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์อยู่ดี

…………………………………………………………………………

Green2
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ก่อตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน GSEI เป็นสถาบันทางวิชาการที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซึ่งเน้นความสำคัญในบทบาทของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเน้นการศึกษาวิจัยที่จะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการบริหารการจัดการที่ดี มีความเป็นธรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการวิจัยของสถาบันฯ รวมไปถึงโครงการ “ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนในระดับรากหญ้า ซึ่งแนวทางในการศึกษาของสถาบันจะนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่มีการบูรณาการ ศาสตร์ แขนงต่างๆ (เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาบัน กฎหมาย การจัดการ ตลอดจนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานไปสู่การปฏิบัติได้จริงในสังคมให้ได้มากที่สุด สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยต่างๆ ได้จาก measwatch.org MEAs Intelligence Unit – โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

…………………………………………………………………………….

Green1
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานใน ฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไรเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเน้นให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม เช่น ภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล มีโครงการมากมายที่ได้จัดทำโดยสถาบัน รวมถึงการทบทวนฐานข้อมูล Life Cycle Index (LCI) และการศึกษา Life Cycle Assesment (LCA) ด้วย แต่สถาบันที่ลงแรงทำเรื่องนี้จริงคือ MTEC