การออกแบบ

เอกพงษ์ ตรีตรง: การออกแบบผังเมืองกรุงเทพในอีก 100 ปีข้างหน้า

ผศ.ดร. เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อภิปรายเรื่องปัญหาของการออกแบบผังเมืองกรุงเทพในปัจจุบัน และเสนอให้กระจายเมืองบริวารออกไปเพื่อลดความแออัดของ กทม.